Асистент за административне послове

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за следећу позицију:

Асистент за административне  послове

Конкурс је отворен до 21. новембра  2018. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање дигиталне писмености (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика, пословне кореспонденције и дитигалне писмености) је 27. новембар године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима је у периоду од 03. до 07. децембра 2018. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV, тј. Биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид
 • Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активан возач без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити  у првој половини децембра 2018. године. Радни однос се заснива на одређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:

 • јављање на телефон;
 • пријем странака и послужење;
 • пријем, завођење и слање поште Фондације;
 • сервисирање листе контаката набављача Фондације и уношење контаката у финансијску базу Фондације;
 • архивирање документације;
 • подршка у организацији догађаја;
 • набавке канцеларијског и потрошног материјала;
 • старање о канцеларијском материјалу Фондације;
 • старање о архиви Фондације;
 • скенирање, фотокопирање и факсирање докумената, као и остали административни послови;
 • пружање техничке и административне подршке у свакодневном раду Фондације;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, координатора групе и управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома средњег образовања – која одговара старом IV нивоу стручне спреме (гимназија или средња стручна школа);
 • познавање енглеског језика на нивоу B2;
 • најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • добре комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму.