Asistent za administrativne poslove

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za radno mesto:

Asistent za administrativne poslove

Konkurs je otvoren do 19. septembra  2019. godine u 23:59 časova.

Opis poslova:

 • javljanje na telefon;
 • prijem stranaka i posluženje;
 • prijem, zavođenje i slanje pošte Fondacije;
 • servisiranje liste kontakata nabavljača Fondacije i unošenje kontakata u finansijsku bazu Fondacije;
 • arhiviranje dokumentacije;
 • podrška u organizaciji događaja;
 • nabavke kancelarijskog i potrošnog materijala;
 • staranje o kancelarijskom materijalu Fondacije;
 • staranje o arhivi Fondacije;
 • skeniranje, fotokopiranje i faksiranje dokumenata, kao i ostali administrativni poslovi;
 • pružanje tehničke i administrativne podrške u svakodnevnom radu Fondacije;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, koordinatora grupe i upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma srednjeg obrazovanja – koja odgovara starom IV nivou stručne spreme (gimnazija ili srednja stručna škola);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobre komunikacione veštine;
 • sposobnost za rad u timu;

 

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje digitalne pismenosti (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovne korespondencije i digitalne pismenosti) je 24. septembar. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Očekivani termin za razgovore sa kandidatima predviđen je za 30. septembar 2019. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV,tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti početkom oktobra 2019. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.