Stalni konkurs za prevodioce za engleski jezik

Konkurs za prevodioce za engleski jezik nije više aktivan. Posetite stranicu Konkursi za više informacije o aktuelnim konkursima.

Fondacija Tempus objavljuje stalni konkurs za prevodioce za engleski jezik koji će biti angažovani po potrebi. Na konkurs se mogu prijaviti fizička i pravna lica koja imaju iskustva u prevođenju sa engleskog na srpski jezik i obratno.

NAČIN KONKURISANJA

Neophodno je da zainteresovani kandidati popune onlajn prijavni formular za fizička lica ili za pravna lica u kome će navesti iz koje oblasti imaju iskustvo u prevođenju i da uz prijavni formular prilože obavezna dokumenta koja su za svaku kategoriju navedena ispod.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

FIZIČKA LICA

 • CV – sa spiskom prevođenih tekstova iz oblasti obrazovanja i drugih referenci od značaja za prevođenje;
 • Skenirana diploma ili uverenje o diplomiranju visokog obrazovanja koja je u skladu sa evropskim okvirom kvalifikacija – na uvid;
 • Uzorak prevedenog teksta dužine najmanje tri prevodilačke strane tj. 5400 karaktera sa razmacima. Prevod može biti s engleskog jezika na srpski ili obratno. Potrebno je da se dostavi i prevod i originalni tekst. Poželjno je da tekst bude iz oblasti obrazovanja, projekata ili evropskih politika, ali će u obzir biti uzeti i uzorci iz oblasti drugih društvenih nauka i književnosti (izuzimajući pravno-administrativne tekstove);
 • Dokaz o prevođenju poslatog uzorka. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i ime i prezime prevodioca, ili overena potvrda o obavljenom prevodilačkom poslu od strane naručioca prevođenja.

Molimo Vas da pročitate Obaveštenje o obradi ličnih podataka i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs.

PRAVNA LICA

 • Lista referenci tj. spisak prevedenih tekstova i naručilaca prevoda;
 • Skenirana potvrda o likvidnosti za proteklih 12 meseci koju je izdala Narodna banka Srbije;
 • Uzorak prevedenog teksta dužine najmanje tri prevodilačke strane tj. 5400 karaktera sa razmacima, uz originalni prevođeni tekst. Prevod može biti s engleskog jezika na srpski ili obratno. Potrebno je da se dostavi i prevod i originalni tekst. Poželjno je da tekst bude iz oblasti obrazovanja, projekata ili evropskih politika, ali će u obzir biti uzeti i uzorci iz oblasti drugih društvenih nauka (izuzimajući pravno-administrativne tekstove) i književnosti;
 • Dokaz o prevođenju poslatog uzorka. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i ime i prezime prevodioca, ili overena potvrda o obavljenom prevodilačkom poslu od strane naručioca prevođenja.

POSTUPAK SELEKCIJE

Selekcija kandidata se sastoji iz sledećih faza:

 1. Provera da li su ispunjeni formalni uslovi za konkurisanje, što podrazumeva da je prijavni formular popunjen u celosti i da su dostavljena sva tražena dokumenta.
 2. Fondacija Tempus će u skladu sa dinamikom svog rada, tj. potrebama za prevođenje, vršiti evaluaciju prijava koje su ispunile formalne uslove, obično jedanput godišnje.
 3. Kandidati koji uđu u uži izbor biće zamoljeni da probno prevedu stranu teksta. Evaluaciju probnog prevoda će obavljati komisija koju čine jedan zaposleni iz Fondacije Tempus i jedan spoljni saradnik.
 4. Odabrani kandidati će biti obavešteni o tome da se nalaze u bazi prevodilaca sa kojima Fondacija Tempus može ostvariti saradnju u narednom periodu.
 5. Kandidatima koji se nalaze u bazi prevodilaca će, u skladu sa dinamikom potreba za prevođenjem, biti upućen poziv da daju finansijsku ponudu za prevođenje određenih tekstova i publikacija u definisanom vremenskom roku.
 6. Izbor kandidata će biti obavljen za svaku pojedinačnu publikaciju ili tekst za koji kandidat potvrdi da može da ga prevede u traženom roku, a kriterijumi za izbor će biti ponuđena cena i kvalitet prethodnih prevoda za prevodioce sa kojima je Fondacija Tempus već sarađivala. Prilikom razmatranja cene biće uzeti u obzir svi troškovi koje Fondacija Tempus snosi angažovanjem određenog fizičkog/pravnog lica, uključujući poreze i doprinose.

NAPOMENA: Kandidatima koji budu angažovani od strane Fondacije Tempus, a ne ispoštuju odredbe Ugovora u pogledu rokova, formatiranja teksta, kvaliteta prevoda i sl, ubuduće neće biti upućivani pozivi za dostavljanje finansijskih ponuda za prevođenje tekstova.

Za sva dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate mejlom na adresu konkursi@tempus.ac.rs  ili putem telefona: 011 /33 42 430.