Stalni konkurs za lektore za srpski jezik

Fondacija Tempus otvara stalni konkurs za lektore za srpski jezik, koji će biti angažovani po potrebi. Na konkurs se mogu prijaviti fizička i pravna lica.

NAČIN KONKURISANJA

 

Neophodno je da zainteresovani kandidati popune onlajn prijavni formular za fizička lica i za pravna lica i da uz prijavni formular prilože obavezna dokumenta koja su navedena u nastavku.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

FIZIČKA LICA

 

 • CV – sa spiskom lektorisanih tekstova i drugih referenci od značaja za lekturu;
 • Skenirana diploma ili uverenje o diplomiranju visokog obrazovanja koje je u skladu sa evropskim okvirom kvalifikacija – na uvid;
 • Uzorak lektorisanog teksta, koji je naveden na spisku lektorisanih tekstova, dužine najmanje tri strane tj. 5400 karaktera sa razmacima, uz originalni tekst.
 • Dokaz o lekturi poslatog uzorka. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i ime i prezime lektora, ili overena potvrda o obavljenoj lekturi od strane naručioca lektorisanja. Poželjno je priložiti dokaze o lekturi i drugih tekstova koji su navedeni u radnoj biografiji (maks. 5);

Molimo Vas da pročitate Obaveštenje o obradi ličnih podataka i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs.

PRAVNA LICA

 

 • Lista referenci tj. spisak lektorisanih tekstova i naručilaca lekture;
 • Skenirana potvrda o likvidnosti za proteklih 12 meseci koju je izdala Narodna banka Srbije;
 • Uzorak lektorisanog teksta, po izboru, koji je naveden na listi referenci, dužine najmanje tri strane tj. 5400 karaktera sa razmacima, uz originalni tekst.
 • Dokaz o lekturi poslatog uzorka. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i naziv pravnog lica, ili overena potvrda o obavljenoj lekturi od strane naručioca lektorisanja. Potvrda izdata od strane druge agencije za lekturu/prevodilačke agencije neće biti prihvaćena. Poželjno je priložiti dokaze o lekturi i drugih tekstova koji su navedeni na listi referenci (maks. 5);

 

Postupak selekcije

 

Selekcija kandidata se sastoji iz sledećih faza:

 1. Provera da li su ispunjeni formalni uslovi za konkurisanje, što podrazumeva da je prijavni formular popunjen u celosti i da su dostavljena sva tražena dokumenta.
 2. Evaluacija prijava koje su ispunile formalne uslove. Evaluaciju organizuje Fondacija Tempus, u skladu sa dinamikom svog rada, tj. potrebama za lekturom.
 3. Kandidati koji uđu u uži izbor biće zamoljeni da probno lektorišu stranu teksta. Evaluaciju će obaviti komisija koju čini jedan zaposleni iz Fondacije Tempus i jedan spoljni saradnik.
 4. Odabrani kandidati će biti obavešteni o tome da se nalaze u bazi lektora sa kojima Fondacija Tempus može ostvariti saradnju u narednom periodu.
 5. Poziv za dostavljanje finansijske ponude kandidatima koji se nalaze u bazi lektora. U skladu sa dinamikom potreba za lektorisanje, odabranim lektorima biće upućen poziv da daju finansijsku ponudu za lekturu određenih tekstova i publikacija u definisanom vremenskom roku.
 6. Izbor kandidata, koji će biti obavljen za svaku pojedinačnu publikaciju ili tekst za koje kandidat potvrdi da može da ga lektoriše u traženom roku. Fondacija Tempus će se rukovoditi najnižom cenom kao jedinim kriterijumom. Prilikom utvrđivanja najniže cene biće uzeti u obzir svi troškovi koje Fondacija Tempus snosi angažovanjem određenog fizičkog/pravnog lica, uključujući poreze i doprinose.

NAPOMENA: Kandidatima koji budu angažovani od strane Fondacije Tempus a ne ispoštuju odredbe Ugovora u pogledu rokova, formatiranja teksta, kvaliteta lekture i sl. neće biti upućivani novi pozivi za dostavljanje finansijskih ponuda za lektorisanje tekstova.

Predviđeno je da se naredna evaluacija pristiglih prijava izvrši 15. septembra 2018.  godine.

Za sva dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate mejlom na adresu

konkursi@tempus.ac.rs  ili putem telefona: 011 /33 42 430.