Стални конкурс за лекторе за српски језик

Фондација Темпус отвара стални конкурс за лекторе за српски језик, који ће бити ангажовани по потреби. На конкурс се могу пријавити физичка и правна лица.

НАЧИН KОНKУРИСАЊА

 

Неопходно је да заинтересовани кандидати попуне онлајн пријавни формулар за физичка лица и за правна лица и да уз пријавни формулар приложе обавезна документа која су наведена у наставку.

Непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

ФИЗИЧKА ЛИЦА

 

 • CV – са списком лекторисаних текстова и других референци од значаја за лектуру;
 • Скенирана диплома или уверење о дипломирању високог образовања које је у складу са европским оквиром квалификација – на увид;
 • Узорак лекторисаног текста, који је наведен на списку лекторисаних текстова, дужине најмање три стране тј. 5400 карактера са размацима, уз оригинални текст.
 • Доказ о лектури послатог узорка. Доказ може бити скенирана уводна страна текста (књиге, публикације…) на којој се јасно виде подаци о публикацији и име и презиме лектора, или оверена потврда о обављеној лектури од стране наручиоца лекторисања. Пожељно је приложити доказе о лектури и других текстова који су наведени у радној биографији (макс. 5);

Молимо Вас да прочитате Oбавештење о обради личних података и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс.

ПРАВНА ЛИЦА

 

 • Листа референци тј. списак лекторисаних текстова и наручилаца лектуре;
 • Скенирана потврда о ликвидности за протеклих 12 месеци коју је издала Народна банка Србије;
 • Узорак лекторисаног текста, по избору, који је наведен на листи референци, дужине најмање три стране тј. 5400 карактера са размацима, уз оригинални текст.
 • Доказ о лектури послатог узорка. Доказ може бити скенирана уводна страна текста (књиге, публикације…) на којој се јасно виде подаци о публикацији и назив правног лица, или оверена потврда о обављеној лектури од стране наручиоца лекторисања. Потврда издата од стране друге агенције за лектуру/преводилачке агенције неће бити прихваћена. Пожељно је приложити доказе о лектури и других текстова који су наведени на листи референци (макс. 5);

 

Поступак селекције

 

Селекција кандидата се састоји из следећих фаза:

 1. Провера да ли су испуњени формални услови за конкурисање, што подразумева да је пријавни формулар попуњен у целости и да су достављена сва тражена документа.
 2. Евалуација пријава које су испуниле формалне услове. Евалуацију организује Фондација Темпус, у складу са динамиком свог рада, тј. потребама за лектуром.
 3. Kандидати који уђу у ужи избор биће замољени да пробно лекторишу страну текста. Евалуацију ће обавити комисија коју чини један запослени из Фондације Темпус и један спољни сарадник.
 4. Одабрани кандидати ће бити обавештени о томе да се налазе у бази лектора са којима Фондација Темпус може остварити сарадњу у наредном периоду.
 5. Позив за достављање финансијске понуде кандидатима који се налазе у бази лектора. У складу са динамиком потреба за лекторисање, одабраним лекторима биће упућен позив да дају финансијску понуду за лектуру одређених текстова и публикација у дефинисаном временском року.
 6. Избор кандидата, који ће бити обављен за сваку појединачну публикацију или текст за које кандидат потврди да може да га лекторише у траженом року. Фондација Темпус ће се руководити најнижом ценом као јединим критеријумом. Приликом утврђивања најниже цене биће узети у обзир сви трошкови које Фондација Темпус сноси ангажовањем одређеног физичког/правног лица, укључујући порезе и доприносе.

НАПОМЕНА: Kандидатима који буду ангажовани од стране Фондације Темпус а не испоштују одредбе Уговора у погледу рокова, форматирања текста, квалитета лектуре и сл. неће бити упућивани нови позиви за достављање финансијских понуда за лекторисање текстова.

Предвиђено је да се наредна евалуација пристиглих пријава изврши 15. септембра 2018.  године.

За сва додатна питања, молимо Вас да нас контактирате мејлом на адресу

konkursi@tempus.ac.rs  или путем телефона: 011 /33 42 430.