Стални конкурс за лекторе за српски језик

Фондација Темпус отвара стални конкурс за лекторе за српски језик, који ће бити ангажовани по потреби. На конкурс се могу пријавити физичка и правна лица.

НАЧИН KОНKУРИСАЊА

 

Неопходно је да заинтересовани кандидати попуне онлајн пријавни формулар за физичка лица и за правна лица и да уз пријавни формулар приложе обавезна документа која су наведена у наставку.

Непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

ФИЗИЧKА ЛИЦА

 

 • CV – са списком лекторисаних текстова и других референци од значаја за лектуру;
 • Скенирана диплома или уверење о дипломирању високог образовања које је у складу са европским оквиром квалификација – на увид;
 • Узорак лекторисаног текста, који је наведен на списку лекторисаних текстова, дужине најмање три стране тј. 5400 карактера са размацима, уз оригинални текст.
 • Доказ о лектури послатог узорка. Доказ може бити скенирана уводна страна текста (књиге, публикације…) на којој се јасно виде подаци о публикацији и име и презиме лектора, или оверена потврда о обављеној лектури од стране наручиоца лекторисања. Пожељно је приложити доказе о лектури и других текстова који су наведени у радној биографији (макс. 5);

Молимо Вас да прочитате Oбавештење о обради личних података и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс.

ПРАВНА ЛИЦА

 

 • Листа референци тј. списак лекторисаних текстова и наручилаца лектуре;
 • Скенирана потврда о ликвидности за протеклих 12 месеци коју је издала Народна банка Србије;
 • Узорак лекторисаног текста, по избору, који је наведен на листи референци, дужине најмање три стране тј. 5400 карактера са размацима, уз оригинални текст.
 • Доказ о лектури послатог узорка. Доказ може бити скенирана уводна страна текста (књиге, публикације…) на којој се јасно виде подаци о публикацији и назив правног лица, или оверена потврда о обављеној лектури од стране наручиоца лекторисања. Потврда издата од стране друге агенције за лектуру/преводилачке агенције неће бити прихваћена. Пожељно је приложити доказе о лектури и других текстова који су наведени на листи референци (макс. 5);

 

Поступак селекције

 

Селекција кандидата се састоји из следећих фаза:

 1. Провера да ли су испуњени формални услови за конкурисање, што подразумева да је пријавни формулар попуњен у целости и да су достављена сва тражена документа.
 2. Евалуација пријава које су испуниле формалне услове. Евалуацију организује Фондација Темпус, у складу са динамиком свог рада, тј. потребама за лектуром.
 3. Kандидати који уђу у ужи избор биће замољени да пробно лекторишу страну текста. Евалуацију ће обавити комисија коју чини један запослени из Фондације Темпус и један спољни сарадник.
 4. Одабрани кандидати ће бити обавештени о томе да се налазе у бази лектора са којима Фондација Темпус може остварити сарадњу у наредном периоду.
 5. Позив за достављање финансијске понуде кандидатима који се налазе у бази лектора. У складу са динамиком потреба за лекторисање, одабраним лекторима биће упућен позив да дају финансијску понуду за лектуру одређених текстова и публикација у дефинисаном временском року.
 6. Избор кандидата, који ће бити обављен за сваку појединачну публикацију или текст за које кандидат потврди да може да га лекторише у траженом року. Фондација Темпус ће се руководити најнижом ценом као јединим критеријумом. Приликом утврђивања најниже цене биће узети у обзир сви трошкови које Фондација Темпус сноси ангажовањем одређеног физичког/правног лица, укључујући порезе и доприносе.

НАПОМЕНА: Kандидатима који буду ангажовани од стране Фондације Темпус а не испоштују одредбе Уговора у погледу рокова, форматирања текста, квалитета лектуре и сл. неће бити упућивани нови позиви за достављање финансијских понуда за лекторисање текстова.

За сва додатна питања, молимо Вас да нас контактирате мејлом на адресу

konkursi@tempus.ac.rs  или путем телефона: 011 /33 42 430.