Uslovi i rokovi za prijavu

Uslovi za prijavu

Svaka zemlja učesnica CEEPUS programa određuje koje institucije sa njene teritorije imaju pravo učešća u programu. Imajući u vidu da u Republici Srbiji u programu mogu učestvovati državne visokoškolske institucije, u akademskoj razmeni kroz ovaj program mogu učestvovati samo studenti i nastavno osoblje sa ovih institucija – državnih akreditovanih univerziteta, visokih škola, akademija strukovnih studija, visokih škola strukovnih studija.

Dodatno, sam program definiše i dodatne uslove koje kandidati moraju ispuniti kako bi imali pravo učešća u programu.

Formalni uslovi za učešće u mrežnoj mobilnosti su:

 1. kandidat je student ili zaposleni na instituciji koja je deo mreže u okviru koje bi se realizovala mobilnost; u mreži mogu učestvovati i uže organizacione jedinice visokoškolske ustanove (do nivoa departmana/katedre); ukoliko je mreža definisana na ovaj način, kako bi se prijavio u svojstvu mrežnog kandidata, pojedinac mora pripadati najužoj organizacionoj jedinici ustanove koja je prijavila učešće u konkretnoj mreži (jednostavnije – mora pripadati konkretnom departmanu);
 2. student mora da ima završena najmanje dva semestra studija;
 3. nastavno osoblje koje su prijavljuje za učešće u razmenu ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 4. kandidat mora imati državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a

Formalni uslovi za vanmrežne (freemover) mobilnosti su:

 1. student mora da ima završena najmanje dva semestra studija;
 2. student mora da pribavi i priloži u prijavi prihvatno pismo (Freemover Letter of Acceptance) od institucije prijema (domaćina) i dva pisma preporuke od matične ustanove (Freemover Letter of Recommendation); ova dokumenta se prilažu isključivo na propisanom obrascu koji se nalazi na ceepus.info platformi;
  • kandidati u kategoriji nastavnog osoblja moraju pribaviti prihvatno pismo institucije prijema (Freemover Letter Teacher Documentation)
 3. nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 4. prethodno navedeni uslov državljanstva.
Rokovi za prijavu

CEEPUS program predviđa dva roka za prijavu mrežnih mobilnosti i jedan rok za prijavu freemover kandidata:

 • rok za prijavu za akademsku razmenu mrežnih kandidata u zimskom semestru je 15. jun, dok je rok za prijave za letnji semestar 31. oktobar.
 • poseban rok za prijavu mobilnosti van mreža (freemover) – 30. novembar.

Osim toga što se razlikuju po pitanju dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave i rokova za podnošenje aplikacija, proces obrade i nominacije prijava kandidata koji se prijavljuju za mobilnost kao mrežni ili freemover razlikuju se i u samom ciklusu odobravanja podnetih prijava.

Prijave mrežnih kandidata odobravaju četiri instance i to na taj način što ih prvo nominuje lokalna kontakt osoba na matičnoj instituciji, nakon čega nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje porekla vrši formalnu proveru prijave i nominuje je, tj. prosleđuje je instituciji domaćinu. Nakon odobravanja od strane lokalne kontakt osobe na instituciji domaćinu, prijava dolazi u nacionalnu CEEPUS kancelariju države domaćina, koja nakon finalne provere prijave i dostupnih kvota stipendijskih meseci za određenu mrežu vrši konačnu dodelu stipendije i obaveštava stipendistu o ishodu.

Proces odobravanja freemover prijava je jednostavniji – proces odobrenja prijave ima dve faze, odnosno prijavu proveravaju Nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje porekla i Nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje domaćina.

Imajući u vidu da se CEEPUS program zasniva na radu institucionalnih mreža, prednost se daje Network kandidatima, dok je raspoloživa kvota za Freemover mobilnosti značajno manja.

Status svojih prijava kandidati mogu pratiti u sistemu, a prilikom konačnog odobrenja ili odbijanja prijave dobijaju i obaveštenje putem mejla o ishodu njihove aplikacije.

Kao poslednji korak, kandidati moraju prijavu formalno prihvatiti u CEEPUS sistemu.