Uslovi i rokovi za prijavu

Uslovi za prijavu

Svaka zemlja učesnica CEEPUS programa određuje koje ustanove sa njene teritorije imaju pravo učešća u programu. U Republici Srbiji, pravo učešća u CEEPUS programu imaju studenti i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanove, kao i sa akreditovanih privatnih visokoškolskih ustanova. Programom su definisani i dodatni uslovi koje kandidati moraju da ispune kako bi imali pravo učešća u programu.

Formalni uslovi za učešće u mrežnoj mobilnosti su:

 • Kandidat je student ili zaposleni na ustanovi koja je deo mreže u okviru koje bi se realizovala mobilnost; u mreži mogu da učestvuju i uže organizacione jedinice visokoškolske ustanove (do nivoa departmana/katedre); ukoliko je mreža definisana na ovaj način, kako bi se prijavio u svojstvu mrežnog kandidata, pojedinac mora da pripada najužoj organizacionoj jedinici ustanove koja je prijavila učešće u konkretnoj mreži (jednostavnije – mora da pripada konkretnom departmanu);
 • Student mora da ima završena najmanje dva semestra studija;
 • Nastavno osoblje koje se prijavljuje za učešće u razmeni ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 • Kandidat mora da ima državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a.

Ukoliko student nije državljanin jedne od zemalja članica programa, a redovni je student u državi članici CEEPUS-a, treba da priloži dokaz o akademskom statusu (Equal Status Document).

Kandidat koji je deo nastavnog osoblja, a koji nema državljanstvo države članice CEEPUS-a, mora da bude zaposlen na CEEPUS partnerskoj ustanovi kako bi učestvovao u programu (za više informacija, pogledajte odgovor na pitanje Can I apply for a CEEPUS grant if I do not have the citizenship of a CEEPUS member state?).

Formalni uslovi za vanmrežne (freemover) mobilnosti su:

 • Student mora da ima završena najmanje dva semestra studija;
 • Student mora da pribavi i priloži u prijavu prihvatno pismo (Freemover: Letter of Acceptance – Student) koje je overila ustanova domaćin i dva pisma preporuke koje je overila matična visokoškolska ustanova (Freemover: Letter of Recommendation – Student); ova dokumenta se prilažu isključivo na propisanom obrascu koji se nalazi na ceepus.info platformi;
 • Kandidati u kategoriji nastavnog osoblja moraju da pribave prihvatno pismo ustanove domaćina (Freemover: Letter of Acceptance – Teacher);
 • Nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 • Kandidati moraju da ispunjavaju prethodno navedeni uslov državljanstva.

Rokovi za prijavu

CEEPUS program predviđa dva roka za prijavu mrežnih mobilnosti i jedan rok za prijavu freemover kandidata:

 • Rok za prijavu za akademsku razmenu mrežnih kandidata u zimskom semestru je 15. jun, dok je rok za prijave za letnji semestar 31. oktobar.
 • Poseban rok za prijavu mobilnosti van mreža (freemover) je novembar.

Osim što se razlikuju po dokumentaciji koja se podnosi prilikom podnošenja prijave i rokovima za njeno podnošenje, proces obrade i nominacije prijava kandidata koji se prijavljuju za mobilnost kao mrežni ili freemover razlikuju se i u samom ciklusu odobravanja podnetih prijava.

Prijave mrežnih kandidata odobravaju četiri instance i to na taj način što ih najpre nominuje lokalna kontakt osoba na matičnoj ustanovi, nakon čega nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje porekla vrši formalnu proveru prijave i nominuje je, tj. prosleđuje je ustanovi domaćinu. Pošto je lokalna kontakt osoba na ustanovi domaćinu odobri, prijava dolazi do nacionalne CEEPUS kancelarije države domaćina, koja nakon finalne provere prijave i dostupnih stipendijskih meseci za određenu mrežu vrši konačnu dodelu stipendije i obaveštava stipendistu o ishodu.

Proces odobravanja freemover prijava je jednostavniji. Proces odobrenja prijave ima dve faze:  prijavu proveravaju nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje porekla i nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje domaćina.

Imajući u vidu da se CEEPUS program zasniva na radu institucionalnih mreža, prednost se daje mrežnim kandidatima, dok je raspoloživa kvota za freemover mobilnosti značajno manja, i često ove razmene mogu da se odobre samo za letnji semestar.

Status svojih prijava kandidati mogu da prate u sistemu, a obaveštenje o odobrenju ili odbijanju prijave dobijaju imejlom.

Poslednji korak je formalno prihvatanje prijave kandidata u CEEPUS sistemu. Prihvatanjem prijave u sistemu, kandidat prihvata i pravila programa i saglasan je sa obavezama koje program propisuje, a koje su dostupne na stranici ceepus.info, u delu Obligations Student ili Obligations Teacher, u zavisnosti od vrste kandidata.