Саветник за дигиталне комуникације и маркетинг

Фондација Темпус расписује конкурс за радно место:


Саветник за дигиталне комуникације и маркетинг


Конкурс је отворен до 02. децембра  2019. године у 23:59 часова.

 

Најважније активности су:

 • Спроводи комуникационе стратегије Фондације;
 • Дефинише и спроводи PPC кампање, редовно прати и оптимизује кампање и извештава о спроведеним активностима;
 • Oсмишљава и пласира одговарајуће поруке циљаним јавностима уз коришћење друштвених мрежа и техника дигиталног маркетинга;
 • Учествује у креирању слике Фондације у јавности;
 • Анализира и унапређује садржај на вебсајтовима Фондације;
 • Управља налозима Фондације на друштвеним мрежама (FB, Tw, Instagram);
 • Креира периодичне извештаје о метрикама и индикаторима на вебсајтовима и налозима на друштвеним мрежама;
 • По потреби са другим члановима тима учествује у изради аудиовизуелних садржаја Фондације;
 • Обавља и друге послове у складу са одлуком помоћника управитеља, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови и потребна знања:

 • Диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • Најмање две године радног искуства на истим или сличним пословима
 • Познавање енглеског језика на нивоу C1;
 • Познавање француског и руског језика је пожељно;
 • Висок ниво знања у раду на друштвеним мрежама, техникама дигиталног маркетинга и алата који се користе за мерење ефективности употребе одговарајућих канала комуникације;
 • Одлично познавање Microsoft Office пакета (Word, Excel, PowerРoint);
 • Одличне презентационе и комуникационе вештине;
 • Способност за самосталан рад и за рад у тиму;
 • Пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром).

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање познавања ИКТ алата значајних за радно место (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) је предвиђен за 05. децембар 2019. године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Очекивани термин за разговоре са кандидатима предвиђен је  у другој недељи децембра 2019. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности  и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV,тј. Биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекивано време почетка рада је у другој половини децембра 2019. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.