Сарадник за опште послове/Вођа тима

Фондација Темпус расписује конкурс за радно место:

Сарадник за опште послове/Вођа тима

 

Конкурс је отворен до 09. октобра  2019. године у 23:59 часова.

Опис послова:

 • управљање тимом за опште послове;
 • старање о спровођењу процедура Фондације које се тичу рада Тима;
 • предлагање и планирање активности Тима у сарадњи са координатором Групе;
 • руковођење пријемним делом Фондације;
 • старање о процесу набавки малих вредности;
 • старање о службеним возилима Фондације
 • старање о организацији догађаја Фондације;
 • подршка у вођењу људских ресурса Фондације;
 • старање о техничкој опреми и канцеларијском материјалу Фондације;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • способност за руковођење мањим тимом;
 • добре комункационе и организационе вештине;
 • најмање годину дана радног искуства у руковођењу
 • способност конструктивног решавања конфликата.
 • координација рада извођача радова;
 • познавање енглеског језика на нивоу B2;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, Excel, PowerPoint);
 • добре организационе и комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму;

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром).

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање дигиталне писмености (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика, пословне кореспонденције и дигиталне писмености) је 14. октобар 2019 године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Очекивани термин за разговоре са кандидатима предвиђен је за 17. или 18. октобар 2019. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV,тј. Биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекивани почетак рада је у новембру  2019. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.