Сарадник за административне и правне послове

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за следећу позицију:

Сарадник за административне и правне послове

 


Конкурс је отворен до 27. августа 2018. године у 23:59 часова
.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

* Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави).

* Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

* Тестирање дигиталне писмености (под шифром) је елиминационо.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

* Очекивани датуми тестирања (познавање енглеског језика, пословне кореспонденције и дитигалне писмености) су 29 и 30. август 2018. године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).

* Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима је 03. септембар 2018. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу: hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

* CV, тј. Биографију

* Мотивационо писмо

* Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид

* Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид

* Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити у другој половини септембра 2018. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:

* Подршка у спровођенју процедура Фондације;

* Асистенција у изради правних аката Фондације;

* Организовање и спровођење тендерских процедура Фондације Темпус;

* Послови валидација PIC броја и пружања подршке у ради Инфо центра и то посебно у делу који се односи на PIC број;

* Спровођење конкурса за лекторе, преводиоце, спољне оцењиваче, тренере;

* Подршка у вођењу људских ресурса Фондације – евиденција годишњих одмора запослених и издавање решења, одсуства запослених, пријава и одјава запослених, брига о досијеима запослених, путно и добровољно додатно здравствено осигурање запослених;

* Архивирање документације у складу са расподелом послова;

* Ажурирање и унос података о запосленима у финансијску базу Фондацеије Темпус;

* Праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;

* Обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, интерном расподелом послова, одлуком Управитеља и интерним актима Фондације.

 

Услови:

* Диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије;

* Познавање енглеског језика на нивоу B2;

* Познавање француског и немачког језика је пожељно;

* Најмање годину дана радног искуства;

* Способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;

* Добре комуникацине вештине;

* Способност за рад у тиму.