Registracioni obrazac za uključivanje na listu odobrenih smeštajnih kapaciteta za strane studente u Republici Srbiji

Predmet javnog poziva za koji se ovim putem aplicira je uključivanje na listu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrenih pružalaca usluga smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji (u univerzitetskim centrima, kao i u drugim gradovima), počevši od septembra 2019. godine. U obzir će biti uzete samo kompletne i ispravno popunjene prijave u skladu s tekstom Poziva.

Pre slanja ovog obrasca neophodno je da pročitate informaciju u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

Takođe je neophodno da popunite i prijavni obrazac koji je deo objavljenog Poziva, a nakon ispunjavanja/pečatiranja ga treba priložiti uz registracioni obrazac u nastavku i poslati.

Podaci o aplikantu
Ukoliko se prijavljujete kao fizičko lice, potrebno je da priložite i potpisanu Prijavu. Ukoliko se prijavljujete kao pravno lice, potrebno je da priložite i pečatiranu i potpisanu Prijavu.
Molimo da ovde priložite skeniranu i potpisanu Saglasnost o obradi podataka o ličnosti: https://tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/NT2019_saglasnost-za-prikupljanje-podataka.pdf
Molimo da ovde priložite potpisanu/pečatiranu verziju Prijave
Podaci o smeštaju
Napomena: Ukoliko biste želeli da prijavite više smeštajnih opcija na različitim lokacijama, molimo da podnesete odvojenu prijavu za svaku pojedinačnu lokaciju, osim ukoliko se ne radi o više smeštajnih jedinica na istoj adresi:
Dokumentacija
Priložiti dokumenta:
  • kojima se potvrđuje mogućnost bezbednog i neometanog boravak kandidata u skladu sa svim drugim propisima, kao i drugi obazezni uslovi navedeni u propisima koji regulišu boravak u ugostiteljskim objektima za smeštaj i drugim relevantnim aktima koji uređuju smeštaj studenata (poput uslova iz Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre - Službeni glasnik RS, broj 90 od 30. novembra 2011, propisima koji regulišu stanovanje i održavanje zgrada i drugim relevantnim propisima itd);
  • dokumenta koja potvrđuju iskustvo od najmanje 2 godine iskustva u organizovanju i realizaciji smeštaja studenata (poželjno);
  • druga dokumenta koja potvrđuju ispunjenost uslova navedenih u Pozivu i prethodnim stavkama ovog formulara.
Sve priloge je potrebno spakovati u .zip arhivu i priložiti kao jedan fajl. U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje unesite link ka tom fajlu.