Prijava CEEPUS III mreža za 2018/2019 otvorena do 15. januara

Конкурсни рок за пријаву институционалних мрежа за академску 2018/2019. у оквиру Средњеевропског програма универзитетске размене (CEEPUS III) отворен је до 15. јануара 2018. године. Размене студената и академског особља у програму CEEPUS III се првенствено одвијају у оквиру институционалних мрежа које су груписане према ширим тематским областима и усмерене ка истраживању одређеног подручја значајног за све учеснице мреже. Мрежу чине најмање три високошколске установе из барем две државе-чланице CEEPUS-а, при чему једна установа обавља улогу координатора мреже.

Високошколске установе се могу прикључити постојећој мрежи или учествовати у формирању нове мреже. У случају прикључења постојећој мрежи, најпре је потребно ступити у контакт са координатором мреже и испитати могућност за прикључење у наредном року за пријаву. Мреже се одобравају на период од једне академске године и рок за пријаву мрежа (и обнављање рада постојећих) је 15. јануар за наредну академску годину. Право учешћа у CEEPUS III програму имају акредитоване самосталне државне високошколске институције и њихове чланице (нпр. факултети, али и појединачни смерови/департмани/катедре итд, али уз сагласност и надзор матичне СВШУ).

Пријава учешћа институција у CEEPUS III мрежама

Координатор подноси пријаву мреже, а све институције које учествују у мрежи (и у својству координатора и као партнери) у електронску пријаву за одређену мрежу треба да приложе одговарајућу документацију:

  • Letter of Endorsment – писмо подршке пријави мреже којим се потврђује да ће студенти са других партнерских институција унутар мреже бити изузети трошкова плаћања школарине (документ потписују искључиво ректор или проректор у случају чланица универзитета или директор у случају високих школа)
  • Letter of Intentписмо о намерама којим се гарантује да ће одлазним студентима унутар мреже у потпуности бити признат период студирања на партнерској институцији (овај документ може потписати и представник факултета (декан или лице овлашћено за међусобно признавање, али уз сагласност ректора или проректора у случају чланица универзитета, односно директора у случају високих школа).
  • Информације о студијском програму на енглеском језику (curriculum), који садржи информације о ESPB бодовима (мoгуће приложити у виду линка)
  • Документа која се односе на програм заједничких студијских програма, уколико то спада у делокруг мреже

Мреже које су активне у текућој академској години нису у изричитој обавези да поново прилажу наведена документа осим уколико није дошло до промена (попут нпр. укључивања нових партнера у мрежу – у том случају новоукључена институција треба да у систем приложи наведену документацију). Међутим, као наставак процеса обнављања документације који је промовисан и у претходном циклусу пријаве мрежа, препоручујемо да сва документација која је потписана пре више од 3 или 4 године буде ажурирана тј. да институције у том случају у одговарајућу мрежу приложе нова документа. Подсећамо да ће након 15. јануара уследити провера документације за све пријављене мреже и уколико се установи да неки од докумената није валидан (нпр. да писмо подршке пријави мреже није потписан од стране ректора/проректора), уколико је непотпун или застарео, то може повући одузимање ”организационих поена” који могу утицати на коначно одобравање или пласман наведених мрежа.

 

Техничка упутства и додатне информације у вези пријаве мрежа

  • Детаљније информације о конкурсном року за пријаву мрежа за 2018/19. годину доступне су на следећем линку: http://www.ceepus.info/files/ceepus3/What_is_new_app_round.pdf
  • За начин генерисања докумената Letter of Endorsement и Letter of Intent на стр. 12 Смерница за рад CEEPUS локалних контакт особа (у продужетку овог текста) описан је преглед корака, а у остатку документа се налазе додатне корисне информације везане за улогу и активности локалних контакт особа.
  • Како би особа била додата као CEEPUS локална контакт особа у име одређене институције и придружила се пријави неке CEEPUS мреже за академску 2018/19. годину неопходно је да аплицира за добијање Network улоге у CEEPUS систему уколико је већ не поседује; у прилогу се налази упутство за институције о именовању нових локалних контакт особа (ставке 1-5 описују кораке у том правцу). Молимо да имате у виду да је Националној CEEPUS канцеларији ради формалног завршетка процедуре постављања локалне контакт особе у систему потребно доставити допис описан под ставком 1. То значи да ће Национална CEEPUS канцеларија моћи да формално одобри Network захтеве како би координатор мреже могао да дода локалне контакт особе у пријаву мреже у име институција-учесница, али да процедура постављања конкретне локалне контакт особе са одговарајућим привилегијама у систему може бити формално завршена тек по добијању наведеног дописа.
  • Презентација са регионалних информативних дана о начину укључивања институција у рад CEEPUS мрежа доступна је овде.

Прилози: