Асистент за административне послове

 

Фондација Темпус расписује конкурс за радно место:

Асистент за административне послове

 

Конкурс је отворен до 19. септембра  2019. године у 23:59 часова.

 

Опис послова:

 • јављање на телефон;
 • пријем странака и послужење;
 • пријем, завођење и слање поште Фондације;
 • сервисирање листе контаката набављача Фондације и уношење контаката у финансијску базу Фондације;
 • архивирање документације;
 • подршка у организацији догађаја;
 • набавке канцеларијског и потрошног материјала;
 • старање о канцеларијском материјалу Фондације;
 • старање о архиви Фондације;
 • скенирање, фотокопирање и факсирање докумената, као и остали административни послови;
 • пружање техничке и административне подршке у свакодневном раду Фондације;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, координатора групе и управитеља и интерним актима Фондације.

 

Услови:

 • диплома средњег образовања – која одговара старом IV нивоу стручне спреме (гимназија или средња стручна школа);
 • познавање енглеског језика на нивоу B2;
 • најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, Excel, PowerPoint);
 • добре комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму;

 

 

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром).

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање дигиталне писмености (под шифром).

 

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

 

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика, пословне кореспонденције и дигиталне писмености) је 24. септембар. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Очекивани термин за разговоре са кандидатима предвиђен је за 30. септембар 2019. године.

 

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности  и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

 

Потребно је послати:

 • CV,тј. Биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату
 • Мотивационо писмо

 

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

 

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Очекује се да ће почетак рада бити почетком октобра 2019. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

 

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.