O nama

Fondacija Tempus osnovana je oktobra 2002 godine. Njeni osnivači su najveći državni univerziteti, koji su Fondaciju prvobitno zamislili kao kancelariju zaduženu za sprovođenje Tempus programa u Srbiji, čiji je cilj podrška unapređenju visokog obrazovanja. Od tada je Fondacija Tempus postepeno postajala odgovorna i za druge programe EU, kao što su Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje.

Od 2007. godine počela je da promoviše program Erazmus Mundus, njegove zajedničke studijske programe i stipendije za studente, nastavnike i ostale zaposlene na visokoškolskim institucijama.

Od 2009. godine, Fondacija Tempus je zadužena za promociju programa Žan Mone. U 2010 počinje organizovanje konsultacija za studente u vezi sa mogućnostima dobijanja stipendije za odlazak na master ili doktorske studije kao i odlazak na razmenu.

Od 2011. godine Fondacija Tempus je zadužena i za Program za celoživotno učenje, kojim su obuhvaćeni i preduniverzitetski nivoi obrazovanja. Broj institucija sa kojima je sarađivala se širio – od univerziteta i visokih škola, do osnovnih i srednjih škola i organizacija, državnih institucija, preduzeća i organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti obrazovanja.

Od 2013. godine, u okviru Fondacije Tempus osnovan je i nacionalni Euroguidance centar kao deo Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, kojoj je Srbija pristupila iste godine.

Od 2014. godine, Fondacija Tempus je nadležna za sprovođenje komponente obrazovanja u okviru velikog programa Evropske unije – Erazmus+.

Fondacija Tempus je od 2015. i kancelarija zadužena za sprovođenje programa CEEPUS, srednjeevropskog programa za razmenu studenata i nastavnog osoblja.

Nakon što su u julu 2016. godine započete pripremne mere za punopravno učešće Srbije u Erazmus+ programu, Fondacija Tempus je postala zadužena i za sprovođenje omladinske komponente ovog programa.

Fondacija Tempus primarno sarađuje sa obrazovnim i omladinskim institucijama i pruža podršku svim organizacijama u vezi sa konkurisanjem za projekte. Fondacija Tempus pruža podršku i pojedincima kroz veliki broj aktivnosti. Onima koji se interesuju za različite vrste stipendiranih mobilnosti u okviru Erazmus+ i CEEPUS programa, karijerno vođenje i savetovanje ili obrazovanje odraslih, omogućena je podrška koju pre svega mogu dobiti u Informativnom centru Fondacije, lično, bez zakazivanja, zatim putem telefona, elektronske pošte, lajv čet platformi ili vebinara koji se povremeno organizuju. Takođe, pojedinci mogu prisustvovati prezentacijama i info danima koje organizuje Fondacija.

Pojedincima koji se interesuju za donošenje odluke o nastavku školovanja ili strancima koji žele da studiraju u Srbiji, Fondacija Tempus pruža podršku kroz portale obrazovanje.rs i studyinserbia.rs.

Od svog osnivanja, Fondacija Tempus doprinosi razvoju obrazovanja i ljudskih resursa i razvoju društva u celini podizanjem kapaciteta obrazovanja organizacija za mlade i drugih organizacija, uspostavljanjem saradnje sa svim društvenim partnerima, međunarodnom saradnjom i radom sa pojedincima i institucijama.

Fondacija Tempus svojim radom učestvuje u promovisanju i sprovođenju obrazovnih programa EU, drugih obrazovnih programa, kao i različitih programa saradnje namenjenih svim nivoima obrazovanja i podršci mladima u Republici Srbiji kroz razvoj, koncipiranje i implementaciju projekata čiji je cilj unapređenje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i razvoj ljudskih resursa.

Fondacija Tempus svakodnevno doprinosi razvoju evropskih standarda u obrazovanju, približavanju koncepta evropske dimenzije u oblasti obrazovanja, promovisanju i popularizaciji pitanja vezanih za oblast obrazovanja, obrazovnih politika i politika mladih.

Na osnovu formalnog mandata, Fondacija Tempus mnogobrojnim aktivnostima promoviše i sprovodi najveći program Evropske Unije – Erazmus+, čime pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju, kao što su karijerno vođenje, razvoj veština zapošljivosti, lični razvoj i međunarodna mobilnost ključnih aktera u oblasti obrazovanja, sa posebnim fokusom na praktičare, mlade i mlade sa smanjenim mogućostima.

Organi Fondacije su Upravni odbor i upravitelj. Upravni odbor upravlja Fondacijom i između ostalog, usvaja godišnji izveštaj o radu Fondacije Tempus. Izveštaj o radu za 2016. godinu možete pogledati ovde.